6 301 22 06 11 18 furdoszobafelszereles 116000.00 HUF 88900.00 HUF 4 80 7260 10 11 10 furdoszobafelszereles 142000.00 HUF 108900.00 HUF 0 80 7259 09 11 10 furdoszobafelszereles 124000.00 HUF 94900.00 HUF 4 80 8134 06 11 10 furdoszobafelszereles 102000.00 HUF 78900.00 HUF 4 80 8337 07 11 10 furdoszobafelszereles 108000.00 HUF 84900.00 HUF 4 80 8127 09 11 10 furdoszobafelszereles 116000.00 HUF 88900.00 HUF 4 80 7673 06 11 10 furdoszobafelszereles 154000.00 HUF 89900.00 HUF 2 6 229 08 12 11 18 furdoszobafelszereles 142000.00 HUF 108900.00 HUF 1 6 301 67 04 10 18 furdoszobafelszereles 64000.00 HUF 49900.00 HUF 4 6 229 11 12 42 18 furdoszobafelszereles 178000.00 HUF 138900.00 HUF 3 6 229 12 04 01 18 furdoszobafelszereles 46000.00 HUF 34900.00 HUF 4 80 6702 06 10 10 furdoszobafelszereles 112000.00 HUF 78900.00 HUF 4 6 229 16 04 01 18 furdoszobafelszereles 54000.00 HUF 29900.00 HUF 4 6 229 19 12 42 18 furdoszobafelszereles 174000.00 HUF 134900.00 HUF 4 6 229 59 04 01 18 furdoszobafelszereles 54000.00 HUF 39900.00 HUF -2 6 301 01 05 10 18 furdoszobafelszereles 76000.00 HUF 58900.00 HUF 4 6 301 66 04 10 18 furdoszobafelszereles 84000.00 HUF 49900.00 HUF 3 6 229 21 09 11 18 furdoszobafelszereles 102000.00 HUF 78900.00 HUF 0 6 229 22 04 11 18 furdoszobafelszereles 46000.00 HUF 34900.00 HUF 4 80 7348 04 10 10 furdoszobafelszereles 128000.00 HUF 98900.00 HUF 4 6 229 39 06 11 18 furdoszobafelszereles 116000.00 HUF 69900.00 HUF 1